THIS GREEN FUCKER.


2 YEARS OLD.
3 METERS TALL
GAY

HERE IS THIS CHARACTERS LIFE STORY OR WHATEVER:
CUSTYCGWEUFFIYCEUEWEGE5HGWESTGETJHRDTHR
TDHTRJ
RTF
GVJ RYFJ
TYFJRFJRJTYFJFYJYTRJRYFJRJTYF JR FTJ NTYF
JNTY FJRTYFJTYJRYJTJTMYEJTYJK6UKIYLLYLUILUILY8UKJTYJHRTRHDTJTKYJH5REYHJT
JTYJTRHTRJYYUTUJYUIUH56TYKJTUOIT7YUYTE5UTDFJKJHR5TUJKYUYGTUY
THTFYKTRHJYTYKTKUYHNMUYKGUYRTYTKJHRTFJTUJHUK

YJRYJTDRHRJYFJK57TKYJFTDJYF
JRTJTYJR

RTJRTDRHEDRHTJRYIKJHERYTRSFE4STAWTGDRTHFYUGLJUOIOIUY45EREDWE4YUIOIUERWTFGUJIUYTGRFDE
HGWERTYU78IYTHGFREWRTYHUIYTRTYUYI88YTHGRE56768T7T7UOIGKFJHFXGSFFESTRYDTUYIU.